Přeskočit na obsah

6. Soupis prací a dodávek

Zadání stavby obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Zadání stavby vymezuje předmět realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Zadání obsahuje kompletní seznam jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla. Součástí této fáze spolupráce architekta s klientem při výběru zhotovitele. Zhotovitele si vybírá klient na základě podkladů vypracovaných architektem jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na dodávku stavby. Architekt jako zpracovatel dokumentace zná dobře její složitý obsah, a proto může klientovi poradit v dílčích otázkách výběru.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze 6. zadání stavby a spolupráce při výběru zhotovitele zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby20
 • sestavení výkazů výměr21
 • pořadové nebo kódové číslo položky22 zvolené zpracovatelem SPD
 • označení položky v projektové dokumentaci
 • číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy
 • popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby

B) NADSTANDARDNÍ

 • spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů
 • speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • dodavatelská dokumentace stavby
 • výrobní a dílenská dokumentace
 • ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr
 • posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby
 • posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby

C) OBSTARÁVACÍ

 • vyhledání a oslovení potencionálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby
 • obstarání referencí zhotovitelů
 • obstarání podkladů pro výběr jiným dohodnutým způsobem

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby fáze 6. je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • vedení koordinačních jednání
 • rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby
 • stanovení rozsahu agregace položek SPD
 • vyloučení, nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu.