Přeskočit na obsah

7. Autorský dozor

Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. (Podle § 152 odst. 4 SZ je u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací). Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze 7. autorský dozor zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
 • kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
 • kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fází č. 5 a 6
 • kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek
 • dohled na odstraňování kolaudačních závad

B) NADSTANDARDNÍ

 • poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
 • účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby
 • vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení)
 • posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla
 • vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby23
 • posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby
 • provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby
 • odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce
 • účast při reklamačních řízení
 • spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby

C) OBSTARÁVACÍ

 • zajištění závěrečné prohlídky stavby, případně kolaudačního řízení
 • zajištění revizních zpráv od dodavatelů
 • zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.
 • zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu
 • zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • zajištění přístupu na staveniště
 • koordinace TDI
 • sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce
 • stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDI
 • určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV

23 viz příloha č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů