Přeskočit na obsah

Dotaz na povinnosti architekta

Vytvořeno
31. 7. 2023
Aktualizováno
2. 8. 2023
Štítky
studie, standardy výkonů, projektová dokumentace, smlouva o dílo

Dotaz

Má architekt při vypracovávání studie povinnost zohledňovat možnosti pozemku (zejm. s přihlédnutím k existujícím ochranným pásmům), tak aby jím navržená stavba byla fakticky realizovatelná? Má tedy odpovědnost za případné zamítavé stanovisko dotčených orgánů státní správy k vydání stavebního povolení a následné realizaci stavby, pokud by možnosti pozemku nereflektoval? V jakém předpise lze povinnosti při vypracování architektonické studie dohledat?

Odpověď

Žádné zvláštní právní ustanovení týkající se architektonické studie/ studie stavby v zákoně neexistuje – studie stavby není ani vybranou činností, pro jejíž výkon je třeba autorizace ČKA. Zdrojem informací je dokument Standardy výkonů a dokumentace vydaný ČKA (https://www.cka.cz/sluzby/clenum/standardy-vykonu-a-dokumentace). Ten uvádí mezi povinnostmi architekta v první fázi projektování – „Příprava projektu“ provést analýzu území a jeho limitů. Pokud nebyla s architektem smlouva na výkon fáze č. 1 uzavřena, je třeba vycházet především z obecné úpravy občanského zákoníku a účelu objednaného díla. Tím je zřejmě, nevyplývá-li z okolností něco jiného, umístění/povolení stavby. Pokud je stavba tak, jak je ve studii navržena, nepovolitelná z důvodu rozporu s právními předpisy, považovala bych to za zásadní vadu díla, nebylo-li mezi vámi a architektem výslovně ujednáno, že obstarání informací o limitech v území je povinností stavebníka.

Připravila Eva Faltusová