Přeskočit na obsah

Přehled informací o užívání autorizačních razítek ČKA od 1. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací.

1. 9. 2023
Přehled informací o užívání autorizačních razítek ČKA od 1. 1. 2024

Zaniká tzv. autorizace se všeobecnou působností, jejímž nositelům budou uděleny autorizace v oborech architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Zásadně se mění rovněž rozsah působnosti oboru architektura, jehož nositelé měli dosud oprávnění vykonávat odborné činnosti z oboru územního plánování, které od 1. 1. 2024 součástí oprávnění u nově vydaných autorizací nebudou. Dosavadním nositelům autorizace architektura (kteří autorizace v tomto oboru nabyli v dobré víře, že budou oprávněni zpracovávat návrhy územně plánovací dokumentace a územní studie) bude udělena rovněž autorizace v oboru územní plánování, respektive obdrží razítko pro obor A.2 aby byl rozsah jejich oprávnění zachován. Došlo též ke k některým změnám v rozsahu autorizace u architektů v oboru krajinářský architektura, částečně chybou v průběhu legislativního procesu. Problém se podařilo napravit v rámci novely, které byla dubnu 2023 schválena poslaneckou sněmovnou (k projednání v senátu dojde na počátku května). Níže pod čarou je uveden přehled působností jednotlivých oboru autorizací ČKA s účinností od 1.1. 2024 (s předpokladem, že návrh novely bude Senátem schválen).

Přechodné období začíná účinností zákona č. 284/2021 Sb., tedy od 1. 1. 2024. Od tohoto okamžiku musí autorizované osoby s autorizací se všeobecnou působností do 7 let předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Do té doby musí být taktéž orgány veřejné správy akceptováno razítko A.0. Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Autorizované osoby, jímž byla do té doby udělena autorizace v oboru architektura jsou povinny do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. 1. 2025, předložit České komoře architektů osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová osvědčení o autorizaci a nová autorizační razítka, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura a územní plánování. Do té doby musí rovněž orgány veřejné správy akceptovat razítko A.1 pro autorizaci dokumentů z oblasti činnosti, které náleží autorizaci A.2 Původní osvědčení o autorizaci a autorizační razítko pozbývají platnosti uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Elektronické razítko

Elektronické autorizační razítko je alternativou otisku razítka a vlastnoručního podpisu na základě doplnění Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. o nové ustanovení § 13 odst. 3 písm. b) s účinností od 1. 1. 2022. Více o elektronickém razítku po rozkliknutí zde.

___________________________________________________________________

Autorizace architektura (A.1) opravňuje k výkonu následujících činností:

-       vypracovávat územní studii,  

-       vypracovávat dokumentaci pro povolení stavby s výjimkou staveb inženýrských, dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území a vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění stavby, 

-       podílet se na vypracování dokumentace pro povolení inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo regulačním plánem označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,

-       koordinovat vypracování projektové dokumentace

-       provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy

-       vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,

-       vypracovávat dokumentaci interiéru staveb

-       provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby

-       odborně vést provádění jednoduché stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího

-       provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak

-       zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění v řízení podle podle stavebního zákona,

-       vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak

 

Autorizace územní plánování (A.2) opravňuje k výkonu následujících činností:

-       vypracovávat územně plánovací dokumentaci 

-       vypracovávat územní studii,  

-       provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,

-       vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,

-       zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění v řízení podle podle stavebního zákona,

-       vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak

 

Autorizace krajinářská architektura (A.3) opravňuje po novele schválené v PSP k výkonu následujících činností:

-       vypracovávat územní studii,  

-       vypracovávat dokumentaci pro povolení záměru, jejímž předmětem je záměr krajinářské architektury, kterým se rozumí veřejné prostranství, veřejně prospěšné opatření, terénní úprava, hřbitov, zelená infrastruktura a související jednoduché stavby a vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění záměru krajinářské architektury, včetně příslušné části územně plánovací dokumentace, a odborně vést provádění jednoduchých staveb nebo jejich změn řadících se mezi záměry krajinářské architektury v pozici stavbyvedoucího

-       podílet se na vypracování dokumentace pro povolení inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo regulačním plánem označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné

-       koordinovat vypracování projektové dokumentace

-       provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,

-       vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány

-       provádět dozor projektanta nebo technický dozor stavebníka nad realizací stavby