Přeskočit na obsah

Urbanistická studie Karolina - návrh systému zeleně

Ing. Marián Kroček

Stav

Projekt

Město

Ostrava

Kraj

Moravskoslezský kraj

Projekt

2003 - 2003

Realizace

2003 - 2003

Další autoři

Andrzej Duda
Jan Kubec
Jerzy Witeczek
Henryk Zubel
Karel Cieslar - zodpovědný projektant

Spolupracovníci

Magdalena Gilner
Maria Strukowska-Zalewska
Marián Kroček - zeleň
Sylva Kajnarová - vodní hospodářství
Iva Mičková - doprava
Jiří Škvain - energetika, spoje
Rafal Lipiński - model 3D
Slawomir Orzechowski - grafika
Blazej Janik - model území

Investor

Statutární město Ostrava
V rámci urbanistické studie bylo zpracováno: - vyhodnocení rámce trvalých ekologických podmínek - ekologických rizik - návrh systému zeleně - definice porostních typů - kategorizace a regulace zeleně dle funkce URBANISTICKÁ STUDIE KAROLINA vychází z návrhu, který zpracoval A. Duda s kolektivem vrámci mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2000. Celým areálem probíhá tzv.„městské pole“, koncipované jako široký parkový bulvár, v jehož středu se nachází památkové objekty Dvojhalí a Elektrické ústředny, které byly nově zamýšleny pro „kongresové, kulturní, popřípadě výstavní účely“. Střední pás „městských polí“ přetíná několik kolmých os, na jihu celý areál navazuje na půdorysnou osnovu centra města. I rozmístění jednotlivých budov a určení jejich funkcí je podobné jako u soutěžního návrhu, na východě areálu se rozkládá obchodně-administrativní zástavba a část určená pro bydlení zůstala situována na západě, oddělena pásem zeleně „městského pole“. Na jihu území byl zamýšlen „zábavní park“, vybudovaný na náhorní ploše pozůstalé haldy. Kolem řeky Ostravice, která tvoří na jihovýchodě přirozenou hranici areálu, byl navržen promenádní společenský prostor, doplněný bohatou zelení. HLAVNÍ TEZE NÁVRHU SYSTÉMU ZELENĚ • systém zeleně území Karoliny navazuje na systém zeleně města - prioritou je návaznost na řeku Ostravici - důležitá je prostupnost ploch a jejich zvýšená kvalita • návrh zeleně zohledňuje rámec trvalých ekologických podmínek - niva řeky a říční terasa s ohledem na dlouhodobé antropogenní podmínky • promyšlené zlepšování mikroklimatických podmínek - zeleň je důležitým prvkem pro provětrávání a zvlhčování ovzduší lokality • zpomalení odtoku srážkové vody do kanalizace a řeky - dešťová voda musí zůstat v plochách zeleně - vsakovací šachty, poldry, střešní zahrady • deklarovat pevné místo pro zeleň v uličním prostoru • vymezené plochy, na kterých zeleň plní hlavní funkci chápat jako nezastavitelné území

Další projekty