Přeskočit na obsah

Územní plán Biskupice-Pulkov

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Biskupice-Pulkov

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2019 - 2023

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt, s.r.o.

Investor

Obec Biskupice-Pulkov
Územní plán byl zpracován pro obec Biskupice a její místní část Pulkov (ORP Třebíč). Řešené území se nachází jihovýchodně od Třebíče ve specifické oblasti krajského významu SOBk 5 Hrotovicko. K datu 31.12.2022 žilo v obci 249 obyvatel, rozloha řešeného území je 1 184,10 ha. Návrh rozvojových ploch pro bydlení reflektuje potřebu rozvoje obce při predikovaném zvýšení počtu obyvatel a využití potenciálu širších vztahů řešeného území. Svým umístěním, rozsahem a koordinovaným uspořádáním (podmínka zpracování územní studie) nebude mít návrh a využití rozvojových ploch negativní vliv na sociální soudržnost obyvatel. Pro využití zastavitelných ploch smíšených obytných je stanoveno pořadí změn v území (etapizace). Územní plán nabyl účinnosti dne 18.7.2023.

Další projekty