Přeskočit na obsah

Územní plán Třebenice

Ing. Lukáš Petr

Územní plán Třebenice

Stav

Projekt

Kraj

Vysočina

Projekt

2021 - 2022

Realizace

2023 - 2023

Spolupracovníci

Bc. Jan Grygar, DIS projekt, s.r.o.

Investor

Obec Třebenice
Územní plán byl zpracován pro obec Třebenice a její místní části Plešice a Chroustov (ORP Třebíč). Řešené území se nachází jihovýchodně od Třebíče. K datu 31.12.2022 žilo v obci 451 obyvatel, rozloha řešeného území je 1 167,26 ha. V územním plánu bylo vymezeno zastavěné území, stabilizované plochy (současný způsob využití území bez požadavků na změny), plochy ke změně současného způsobu využití území (zastavitelné plochy, plochy změn v krajině), koridory veřejné infrastruktury a byly stanoveny způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek prostorového uspořádání. V územním plánu byly vymezeny plochy s prvky regulačního plánu U1, U2, U3, U4, ve kterých byly stanoveny podrobné podmínky pro umisťování staveb, prostorové uspořádání zástavby a další podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území. Územní plán byl zpracován v souladu s jednotným standardem územně plánovací dokumentace. Územní plán nabyl účinnosti dne 31.3.2023.

Další projekty