Přeskočit na obsah

Územní plán Vícenice u Náměště n.O.

Ing. Lukáš Petr

Stav

Realizováno

Kraj

Vysočina

Projekt

2018 - 2019

Realizace

2020 - 2020

Spolupracovníci

Ing. arch. Milan Grygar
DISprojekt s.r.o.

Investor

obec Vícenice u Náměště n.O.
Územní plán pro venkovskou obec v Kraji Vysočina. Územní plán předpokládá koordinovaný územní rozvoj samostatného urbánního celku s významnými vazbami na sídla vyššího významu. Základní podmínkou dalšího rozvoje je zachování a ochrana venkovského charakteru zástavby (menší objemové měřítko zástavby i staveb, převažující podíl individuální zástavby, vyšší podíl veřejných prostranství, zeleně a zahrad, specifičnost urbanistického uspořádání zástavby a přímá návaznost na krajinu). V tomto smyslu jsou pro stávající návesní prostor a pro rozvojové lokality stanoveny prvky regulačního plánu.

Další projekty