Přeskočit na obsah

23. ročník Přehlídky diplomových prací 2022

Tatiana Uhríková z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně se stala vítězkou 23. ročníku Přehlídky diplomových prací.

23. ročník Přehlídky diplomových prací 2022

Konverze historického městského bloku, zahušťování prostor center měst, demolice staveb z období brutalismu, krajina zasažená těžebním průmyslem, venkovní galerie v prostoru Pražského hradu nebo památník a historická expozice – takovým tématům se věnovala diplomová díla finalistů 23. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tu každoročně pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnávat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. V letošním ročníku se o ocenění ucházelo 97 diplomantů. Vítězkou se stala Tatiana Uhríková s urbanisticko-architektonickou studií navrhující konverzi historického městského bloku ve slovinské Lublani, která se v přesahu věnovala obecné problematice zahušťování center měst. Práci nazvanou Konverzia mestského bloku v Ľubľani obhájila na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a vypracovala pod vedením Vítězslava Nového.

Diplomky hodnotila odborná porota v čele s předsedkyní Radmilou Fingerovou. Dalšími členy byli architekti Vojtěch Sosna, Miroslav Pospíšil Marek Tichý a historička umění se specializací na současnou architekturu Martina Mertová. Posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací řešících nejrůznější typy zadání. Práce dle porotců reagovaly na zadání „jak realistická, v nichž mohli diplomanti prokázat připravenost pro praxi, pak taková, která hledala odpovědi na obecnější aktuální problémy, ale i netypická zadání s odvážnými řešeními na hraně utopie.“ Co se týče typologie, porota konstatovala, že „častěji se objevovaly urbanistické projekty řešící části rostlých, avšak neukončených nebo poškozených struktur malých i velkých měst nebo práce hledající nové formy bytové zástavby jako alternativní řešení k běžným developerským projektům. Početná byla skupina rekonstrukcí, v to počítaje práce pro český a moravský venkov. Ekologie jako častý aspekt prací s krajinářskou tématikou rezonovala v řešeních s širokým územním záběrem i v případě úkolů pro veřejná prostranství uvnitř sídel.“

První cenu získala absolventka Fakulty architektury VUT v Brně Tatiana Uhríková za projekt Konverzia mestského bloku v Ľubľani. Pod vedením Vítězslava Nového zpracovala urbanisticko-architektonickou studií řešící mimořádně aktuální téma - konverzi historického městského bloku ve slovinské Lublani, která předložila univerzální návod pro hledání možností, jak zahušťovat centra měst a využívat vágní prostory, které ztrácejí svůj význam. „Rozvoj ‚dovnitř‘ jeho struktur je úlohou, která má svou teoretickou i praktickou rovinu a předložená diplomová práce se důsledně zabývá oběma,“ konstatovali porotci. Práce se podle nich věnuje „rozboru, analýze prostoru z hlediska jeho kvalit, vad i potenciálu, na základě rešerše zdrojů si definuje metodiku a strategii. Následně se věnuje návrhu, který úvodní analytickou část doplňuje o názor
na možné úpravy v uspořádání prostorů a konverzi celého prostředí bloku. Pracuje stejně s hmotami, budovami a jejich náplní jako s prostory, jejich hierarchií, povahou a prostupností. Dochází ke kultivovanému a plně odůvodněnému názoru, který prezentuje uceleným
a srozumitelným způsobem. Je jistě možné polemizovat s výsledkem úvahy, nikoliv ale pochybovat o vyzrálém a profesionálním přístupu k řešení dané úlohy, která je svého druhu velmi kvalitním příspěvkem k diskuzi o formování městského intravilánu.
“ Vítězství v přehlídce patří autorce i díky „preciznímu zpracování výstupu s přehlednou a logicky strukturovanou gradací detailů návrhu, včetně originálního a přitom srozumitelného grafického podání.

 Vítězný projekt získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a současně návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury a rovněž roční předplatné časopisů Architect+ a ASB.

Druhá cena patří Anně Laubové za práci Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí zpracovanou pod vedením Zdeňka Rothbauera na Fakultě architektury ČVUT
v Praze. Porotci na práci zamýšlející se nad potenciálem dalšího vývoje části historického centra města, která byla v minulosti násilně přestavena, ocenili, že místu vrací „jeho romantické milieu čitelné z historických fotografií a map. Vrací mu ducha, kterého město mělo před necitlivými zásahy inženýrů, stavitelů a architektů ve dvacátém století. Všechno ale dělá nenápadně, skromně, skoro neviditelně, citlivě a pokorně, vždy s myšlenkou, že prostředí je důležitější než domy - ty ho mají vytvářet, ale ne opanovat.“ Porota vyzdvihla „pozoruhodnou šíři projektu, v níž se však autorka neztratila, naopak všem fázím projektů přiřkla proporčně adekvátní prostor s graficky přesvědčivým řešením.

 Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+
a ASB.

Třetí místo udělila porota absolventovi Fakulty architektury ČVUT v Praze Davidu Foudovi za projekt ÚBOČ. 34 Institut Paměti národa. Pod vedením Tomáše Hradečného navrhnul sídlo Institutu Paměti národa pro Plzeňský kraj v obci Úboč na Domažlicku ve statku perzekvované rodiny Mastných v 50. letech 20. století. Návrh stálé expozice dle poroty „odkrývá souvislosti a fakta v autentickém místě, kde se v minulosti odehrál silný příběh statkářské rodiny. Autor drží koncept ve dvou rovinách. Původní historickou část ponechává v někdejší podobě a doplňuje ji o novou soudobou vrstvu, která důmyslným komunikačním okruhem propojuje  expozice, přednáškové
a ubytovací prostory.
“ Porotci ocenili, že „ve výsledku odvážné a emotivní gesto, v projektu zvládnutém na vysoce profesionální úrovni, je cestou k probuzení zájmu o příběh místa a jeho historii.

 Oceněný projekt získal finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+
a ASB.

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Jakuba Kendera z Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho diplomová práce NEBOURAT! – Adaptace administrativní budovy Merkuria
ze 70. let na hybridní – multifunkční dům
 se věnovala pod vedením Miroslava Šika diskutovanému tématu demolice staveb z období brutalismu, konkrétně řeší adaptaci administrativní budovy podniku zahraničního obchodu Merkuria. „Velkým přínosem úlohy je zviditelnění společenského problému tkvícího v rychlých demolicích hodnotných objektů z druhé poloviny dvacátého století, které nepožívají žádné ochrany. Autor ukazuje, že je možné tyto cenné domy přestavět, změnit jejich využití, vdechnout jim znovu život,“ ohodnotili porotci.

 Oceněný projekt získal čtyřdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a obchodu získala Nela Vicanová z Fakulty architektury VUT v Brně. Její diplomová práce Po těžbě, kterou vedla Monika Mitášová, se zabývala krajinou spojenou s těžbou černého uhlí na území Karvinska a návrhem její renovace. „Náročné zadání na rozhraní architektury, tvorby a ochrany krajiny, geologie ale i památkové péče pojednala autorka komplexně a invenčně,“ ocenila porota. „Práce vybočuje z řady konceptuálně pojatých diplomek originalitou, ale současně precizností přístupu s relevantní ambicí obecnější platnosti. Racionálně zpřístupňuje poznání minulosti, současnosti a současně výhled do budoucnosti v destabilizované krajině,“ uznali porotci.

 Oceněný projekt získal notebook.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržel Jakub Kuchař za práci Fragmentovaná galerie, kterou vedl na Fakultě architektury ČVUT v Praze Štěpán Valouch. Porotci na projektu, jenže se věnuje
návrhu venkovní galerie v prostoru trojice bastionů sv. Václava, sv. Benedikta a Panny Marie
v severním předpolí Pražského hradu, ocenili „koncept a zvolenou roztříštěnou – fragmentovanou - formu galerie, která má potenciál definovat veřejný prostor a jejíž exponáty se stávají jeho samozřejmou součástí.“ Podle poroty „v ostudně osiřelém torzu kulturní památky autor nechává vidět zárodek kultivace města  v širším měřítku.

 Oceněný projekt získal licenci software ArchiCAD.

Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna Kristýna Mastná za diplomní projekt Bydlení Nový Střížkov. U absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Michala Kuzemenského porota na jejím návrhu nového bydlení v podobě zahradního města v pražském Střížkově ocenila, že projekt přináší „ucelený a rozhodně relevantní názor na to, jak je možné k zástavbě podobně zajímavých území Prahy přistupovat.“ Je podle porotců přínosný také studiem a řešením charakteru bydlení.

 Oceněný projekt získal poskytnutí mediálního prostoru pro prezentaci autora a jeho práce
na portálu archSPACE.

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržela Klára Pavelková za práci Městské koupele, Boskovice. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze se pod vedením Vojtěcha Sosny věnovala prostorové regulaci celého židovského města v Boskovicích, včetně zástavby proluk, nově definovala prostory. Následně navrhla nový objekt lázní umístěný v původní pozici dnes již zaniklých židovských koupelí. Porota ocenila „architekturu se silným názorem a bez kompromisů, ale velice citlivou
ke svému okolí,
“ stejně jako fakt, že „navrhovanými zásahy by místo doznalo zhodnocení
a zatraktivnění.

 Oceněný projekt získal návštěvu centrály společnosti Zumtobel v rakouském Dornbirnu spojenou s prohlídkou nedávno otevřeného Light Fora i velmi zajímavé místní architektury.

Letos poprvé se mohli diplomanti v rámci přehlídky ucházet o cenu Kaplicky Internship. Vítězku Evu Kvaššayovou čeká tříměsíční stáž v madridské pobočce ateliéru Foster + Partners. U speciální poroty této ceny uspěla s prací Cloud-scape obhájenou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a zpracovanou pod vedením Imricha Vaška. Porota ceny Kaplicky Internship vybírala z šesti finalistů, kteří jí své práce představili osobně.

Veškeré diplomové práce a hodnocení prací oceněných porotou jsou dostupné na webu diplom.ky.

Katalog 23. ročníku Přehlídky diplomových prací ke stažení zde.