Přeskočit na obsah

Newsletter 8/23

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

v roce 2018 jsem do Bulletinu psal o metodě BIM a článek jsem uvedl těmito slovy:

Čechy obchází strašidlo – strašidlo BIM. Všichni o něm mluví, většinou ale jen z pohledu své profese a zájmů – prodejci softwaru, školitelé. Není proto divu, že v podstatě neexistuje jednotná terminologie. Hlas architektů, kteří by hájili zájmy své profese, je stále málo slyšet.“ Také jsem v tomto roce popsal níže uvedená hlavní témata, která je potřeba vyřešit, aby praktikující architekti mohli smysluplně projektovat metodou BIM, tzn. aby BIM byl dobrý pomocník pro navrhování a projektování staveb, a ne zlý pán:

1) Používaná terminologie;

2) Zadávání, navrhování / projektování, provádění a provozování / správu staveb;

3) Použití metody BIM při zadávání veřejných zakázek;

4) Standardizace rozsahu a obsahu dat BIM modelů v oblastech:

 1. formát: globálně stanoven formát IFC;
 2. obsah: v rámci EU žádná jednotná standardizace neexistuje, a proto je třeba tuto problematiku řešit na národní úrovni, včetně definice podrobnosti LOD (Level of Detail), resp. LOG (Level of Geometry);

5) Obsah dokumentace BIM v návaznosti na prováděcí vyhlášky stavebního zákona;

6) Integrita dokumentace, tj. způsob zabezpečení předávané dokumentace včetně způsobu předávání informací a způsobu jejich validace / autorizace;

7) Elektronické procesy umisťování a povolování staveb včetně způsobu předávání dokumentace;

8) Metodiku zadávání a oceňování veřejných zakázek;

9) Vedení digitálního stavebního deníku a požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby;

10) Vzorové smluvní podmínky / smluvní vzory včetně BEP (BIM Execution Plan);

11) Funkce BIM manažera / koordinátora;

12) Obecně závazné předpisy včetně českých technických norem (ČSN) apod.;

13) Vlastnictví a autorská práva výsledných modelů BIM;

14) Povinnost, resp. dobrovolnost používání metody BIM.

Dalším krokem, po sjednocení názorů nejen v ČKA, ale i ČKAIT (alespoň v základním společném jmenovateli), je prosazení kroků ve výše uvedených platformách, resp. jejich dokumentech,  a doplnění metody BIM do Standardů služeb architekta.

V současné době se výše uvedená témata transformovala do těchto 10 tezí, tj. priorit, pro činnost PS Digitalizace ČKA:

 1.       Územní plánování (spolupráce s PS Urbanismus);
 2.       Informační modelování budov;
 3.       Digitální stavební řízení;
 4.       Digitální podklady;
 5.       Elektronická autorizace (spolupráce s PS Legislativa);
 6.       Vzdělávání architektů v metodě BIMu na FA ČR a CŽV ČKA (spolupráce s PS Vzdělávání a PV BIM);
 7.       Právní předpisy a podzákonné právní předpisy;
 8.       Smluvní příloha týkající se metody BIM, tzv. BIM protokol (spolupráce s PS Legislativa);
 9.       Standardy ČKA – doplnění o BIM) (spolupráce s PS Standardy a honoráře);
 10.   Mezinárodní spolupráce (spolupráce s PS Zahraniční aktivity a ACE).

Nechceme BIM vytrhávat ze stavebního prostředí, neboť se nejedná o „samostatný svět“ stojící vedle architektonické a stavební praxe. Chceme spolupracovat, resp. již částečně spolupracujeme při řešení těchto tezí s ostatními pracovními skupinami ČKA.

PS digitalizace se v tomto roce věnuje především problematice digitalizace a elektronizace stavebnictví ve všech oblastech, se zaměřením na práci architekta, včetně projektování metodou BIM, přičemž spolupracuje se státní správou, tj. s MPO, MMR a ČAS při tvorbě Zákona o BIM, prováděcích vyhlášek ke SZ, vč. Datového standardu staveb (DSS).

Práce v jednotlivých složkách státní správy a institucí zahrnuje následující problematiku a činnosti:

a/   MPO:

(1) Práce v Pracovním výboru pro BIM RVIS při Aktualizaci Koncepce zavádění metody BIM v ČR na základě usnesení vlády z roku 2017, Aktualizace bude předložena do vlády v listopadu 2023 a bude reagovat na změny v oblasti BIM za posledních 5 let.

(2) Zákon o BIM a vystavěném prostředí

b/ ČAS:

(1) Koncepce BIM: Aktualizace Koncepce BIM

(2) Digitalizace stavebního řízení a územního plánování

(3) BIM protokol: aktualizace, doplnění vzorových příloh smlouvy

(4) DSS (datový standard staveb): aktualizace  - doplnění grafických informací, vč. architektury DSS a klasifikačního systému

(5)    Práce v Technických komisích k DSS

 c/ MMR:

(1) Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) a územního plánování (DUP)

(2)    Aktualizace prováděcích předpisů ke SZ - doplnění DSS BIM

d/ ČKA:

(1) Koordinace vzdělávání architektů v oblasti BIM:

(a) Bakalářské a Magisterské studium na FA v ČR

(b) Celoživotní vzdělávání architektů

(2)    Doplnění Standardů o požadavky pro zpracování projektové dokumentace ve všech fázích služeb o metodu BIM

e/ Koordinace činnosti:

(1)    Spolupráce s ČKAIT, SPS, czBIM

Ve všech uvedených orgánech má ČKA hlasovací právo při schvalování jednotlivých dokumentů. PS digitalizace má v současné době 10 odborníků, praktikujících architektů, a tak pevně věřím, že výsledné dokumenty budou odpovídat vašim představám.

Výše uvedený souhrn činností naší PS vás neměl unavit, ale poskytnou vám celkovou informaci o všech aspektech digitalizace stavebnictví a projektování metodou BIM. Zde bych chtěl zdůraznit, že DSŘ ani DUP, se nerovná metodě BIM, ale předpokládá elektronický formulář žádosti a digitalizovanou projektovou dokumentaci  ve formátu PDF. Výstupy, tj. modely BIM, budou v budoucnosti využity pro zrychlení, zkvalitnění a zvýšení transparentnosti povolovacího procesu.

Na toto téma proběhla v červnu podnětná schůzka s autory projektu BRISE (Building Regulations Information for Submission Evolvement) pro město Vídeň. Jedná se o digitální stavební povolení pro Smart City a tento projekt je, po 5ti leté práci, těsně před spuštěním.

Závěrem bych vás chtěl pozvat na „Digi / BIM Day ČKA“, který se koná hybridní formou 26. září 2023 a je součástí celoživotního vzdělávání architektů.

Zde vás provedeme po „rozbouřeném moři“ současné digitalizace a také se s vámi podělíme o aktuální informace týkající se projektování metodou BIM, včetně prezentace projektů zpracovaných metodou BIM.

Pozvánkupřihlášku na tuto akci najdete také v tomto newsletteru.

Přeji vám příjemné a inspirativní chvíle při čtení.

Aleš Marek

Předseda PS Digitalizace