Přeskočit na obsah

3. Projekt pro umístění stavby

Projekt pro umístění stavby vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní zástavbu. Projekt pro umístění stavby (resp. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí. Je možné zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D podle vyhlášky o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Služby architekta

Smluvní plnění fáze 3. dokumentace k územnímu řízení zpravidla obsahuje činnost:

A) STANDARDNÍ

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu s fázemi 1 a 2
 • kontrola projekčních podkladů5
 • upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze
 • vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády)6 včetně koncepční koordinace všech profesí
 • zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení

B) NADSTANDARDNÍ

 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
 • zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta
 • podrobný návrh krajinářských úprav (zeleně)
 • dokumentace EIA
 • odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)
 • upřesnění návrhu interiéru
 • vizualizace a animace
 • fyzický model
 • podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby
 • příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí
 • příprava údajů pro certifikaci stavby
 • marketingová dokumentace
 • studie proveditelnosti
 • zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení

C) OBSTARÁVACÍ

 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS)
 • zajištění vyjádření účastníků řízení
 • zajištění vyvěšení informace o zahájení územního řízení na pozemku
 • jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • účast při jednáních v územním řízení
 • obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
 • účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí7

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

 • zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby
 • upřesnění cílových představ
 • stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.)8
 • konzultace konceptu a jeho odsouhlasení
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů
 • účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací9
 • jednání s účastníky územního řízení10
 • úhrada správních poplatků

Dokumentace se obvykle předává 7x v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu pdf. Pro účely obstarání stanovisek.


5 Zejména je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním rozhodnutí o umístění stavby fixuje.

6 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů příloha č. 1. Zpracování dokumentace pro územní řízení je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko - stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. V územním řízení se řeší umístění stavby, proto je nutné řešit zejména územní vztahy stavby k okolí včetně infrastruktury.

7 Případné odvolání může zdržet projekt stavby i o mnoho let a znamenat pro architektka další náklady, proto je užitečné si s klientem předem vyjasnit, jak se bude v případě odvolání postupovat.

8 Přestože se definice zařízení budov objeví až pozdějších fázích je vhodné, aby se architekt předem klient ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.

9 Při projednání dokumentace se řeší mimo jiné kapacitní potřeby plánované stavby a je zapotřebí obchodní jednání mezi klientem a poskytovatelem médií.

10 Zejména v jednání se sousedy je role klienta obtížně zastupitelná.