Přeskočit na obsah

Parkhouse Chrudim

M.A. Martin Kloda

Parkhouse Chrudim

Stav

Projekt

Město

Chrudim

Kraj

Pardubický kraj

Projekt

2017 - 2017

Realizace

2017 - 2017

Další autoři

Ing.arch. Hana Procházková
Ing.arch. Petr Tůma

Investor

Město Chrudim
Ověřovací studie parkovacího domu v Rubešově ulici slouží jako podklad pro rozhodování města Chrudimě o změnách územního plánu a regulačního plánu městské památkové zóny. Úvahy o umístění parkovacího domu sledují zejména tyto cíle: - kultivaci veřejného prostoru v centru města v místech, kde současné parkování překáží - podporu atraktivity centra města zlepšením jeho dostupnosti pro krátkodobé návštěvy a turistiku - možnost krátkodobého parkování návštěvníků sportovních událostí v Sokolovně K řešení přistupujeme s vědomím velkého potenciálu zvoleného místa. Dotčené území se nachází v těsné blízkosti centra města. Přímému propojení předměstí mezi rameny Chrudimky s centrem v minulosti bránila složitá terénní konfigurace. V současnosti se nabízí možnost potenciál využít ku prospěchu města. Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji městské památkové zóny. Historicky leží na rozhraní Nového Města a městských zahrad, zastavěných ve 20. století městskou vilovou zástavbou. Hraniční poloha spolu s prudkým severním svahem skloněným k rameni Chrudimky způsobila, že území není funkčně zapojeno do struktury města. Izolovanost místa ještě podpořil zářez Rubešovy ulice, vybudovaný neměstskou formou v druhé polovině 20. století. I přes přímé sousedství s městským centrem a významnými pěšími trasami zůstává zatím místo zbytkovou plochou bez konkrétního využití. S ohledem na stávající zástavbu v území jsme zvolili jednoduchou podélnou dispozici parkovacího domu. Protáhlá hmota stavby „zarůstá“ do svahu, její horní hrana nepřevyšuje horizont kopce se vzrostlými stromy. V údolí Chrudimky zvýrazňují průčelí domu dvě válcové „bašty“ s vjezdovými rampami: vyšší východní a nižší západní. Návrh stanovuje hranici využití Moravovy zahrady. Parkovací dům navazuje na nárožní hmotu městského polyfunkčního domu, obráceného hlavním průčelím do Tyršova náměstí. Konkrétní návrh městského domu není předmětem této studie. Velkou pozornost věnujeme výrazu domu vůči svému okolí. Parkovací dům na sebe upozorňuje pouze dvěma výraznými věžemi v údolí Chrudimky, kde vytváří novou pomyslnou bránu do města. Prostor je doplněn velkou upravenou plochou před průčelím, vzrostlými stromy a „herní“ terasou střechy pod Festuňkem. Přestože jde především o dopravní stavbu, ulice a pohyb vozidel zde nedominují a dům kolem sebe vytváří příjemný veřejný prostor. V centru města je parkovací funkce domu „zabalena“ jiným městským využitím. Do Tyršova náměstí je obráceno hlavní průčelí městského domu s veřejným parterem. Krajní moduly parkovacího domu, obrácené k piazzetě, jsou věnovány veřejnému vybavení, jako například trafika, pekárna, kavárna, drobný obchod a služby. Flexibilní řešení domu umožňuje přizpůsobení využití prostým vkládáním jednotlivých provozoven do konstrukčního rastru domu. Podél zdi Klášterní zahrady umisťujeme novou pěší promenádu Moravova zahrada, propojující Tyršovo náměstí se Zlatou stezkou a terasově uspořádaným parkem, sestupujícím podél severozápadní fasády domu k Chrudimce.

Další projekty