Přeskočit na obsah

Zdechovice | Územní plán

MgA. Petr Kocourek

Stav

Realizováno

Město

Zdechovice | ORP Přelouč

Kraj

Pardubický kraj

Projekt

2016 - 2019

Realizace

2019 - 2019

Spolupracovníci

Úřad územního plánování ORP Přelouč

Investor

Obec Zdechovice
Územní plán pro území obce, která je dle PÚR ČR součástí rozvojové osy OS4. Obec se třemi sídly v kulturní zemědělské krajině na pomezí Polabí a CHKO Železné hory. V obci Zdechovice se nachází národní kulturní památka zámek, zámecký park, zbytky hospodářského dvora s pivovarem a krajinářským celkem s roztroušenými drobnými stavbami tzv. salety. Ve správním území obce se nachází i část areálu TE Chvaletice, poddolovaná území a chráněná ložisková území. Princip návrhu stanovil přiměřený rozvoj obce a určil její podmínky rozvoje, ve vztahu k rázu zemědělsky využívané krajiny a přírodně hodnotným plochám krajiny. Návrh řešil střety v území ÚSES, cestní síť, ochranná pásma atd.. Důraz byl kladen zvláště na návrh krajinných a protierozních opatření, ochranu údolních niv, vodních ploch a prostupnost území doplněním cest se zelení v krajině a posílení ekologické stability území. Navrženy jsou stabilizační krajinné prvky, protierozní opatření a systém akumulace vod. Je podpořen úměrný rozvoj sídel s přihlédnutím k jejich charakteru, funkci a velikosti. Zohledněna je i dostupnost vybavenosti v území a stávající zdroje, které se nachází v tomto území. Místo rozsáhlých developerských projektů, jsou navrženy plochy pro logický a vyvážený rozvoj vybavenosti sídel, pracovních příležitostí a rekreačních aktivit v krajině. Koncepce uspořádání ploch v krajině rozvíjí typické geomorfologické znaky a přírodní hodnoty území. Striktně jsou chráněny plochy lesních porostů a údolní nivy vodních toků. Rozvoj sídel se tak "odehrává" v přirozených historických hranicích intravilánu původních sídel v krajině.

Další projekty