Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

 • Představenstvo

  Představenstvo ČKA vykonává působnost nejvyššího výkonného orgánu.

 • Dozorčí rada

  Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem. Kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení valné hromady, dodržování povinností daných zákonem č. 360/1992 Sb., obecně právními předpisy a vnitřními předpisy ČKA.

 • Stavovský soud

  Stavovský soud je orgán České komory architektů pověřený konáním disciplinárního řízení a také vedením smírčího a rozhodčího řízení.

 • Autorizační rada

  Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.