Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

Jednou za rok se konají společná zasedání představenstva, dozorčí rady, Stavovského soudu a Autorizační rady. Úkolem společného zasedání je vzájemná výměna informací, jakož i koordinace činnosti základních orgánů Komory.

 

  • Představenstvo

   Představenstvo ČKA vykonává působnost nejvyššího výkonného orgánu.

  • Dozorčí rada

   Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem. Kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení valné hromady, dodržování povinností daných zákonem č. 360/1992 Sb., obecně právními předpisy a vnitřními předpisy ČKA.

  • Stavovský soud

   Stavovský soud je orgán České komory architektů pověřený konáním disciplinárního řízení a také vedením smírčího a rozhodčího řízení.

  • Autorizační rada

   Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.