Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování regulačního plánu, případně územní studie dle velikosti a obtížnosti řešeného území.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace / územně plánovacího podkladu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace regulačního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Program stanovuje hodinovou dotaci pro regulační plány o velikosti obce nebo řešeného území od 5 do 200 ha. Stanovení hodinových dotací pro větší rozlohu řešeného území je individuální.

Jméno obce / řešeného území:

Specifikace obce / řešeného území:

Rozloha řešeného území (ha):

Rozloha řešeného území v ha se skládá z vlastního řešeného území, rozšířeného o celé plochy komunikací, ležících na hranicích řešeného území a o 30 metrů široký pás, lemující vlastní řešené území po celém jeho obvodu.

Zařazení regulačního plánu dle charakteru řešeného území do skupin a tříd obtížnosti:

 • skupina A: řešené území s výrazně převládajícím zastavěným územím a zastavitelnými plochami
  • třída A/I - zástavba s nízkou hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně území výrobních a obslužných areálů
  • třída A/II - zástavba s nižší a střední hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně volná obytná nízkopodlažní zástavba
  • třída A/III - zástavba se střední hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně částečně volná zástavba s případně až třemi nadzemními podlažími a případnými hustšími formami zastavění
  • třída A/IV - zástavba s vyšší střední hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně hustá zástavba městského charakteru
  • třída A/V - zástavba s vysokou hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně hustá zástavba vnitřních a centrálních částí měst
 • skupina B: řešené území s výrazně převládajícím nezastavěným a nezastavitelným územím a nezastavitelnými plochami
  • třída B/I - volná krajina, popřípadě ojedinělá zástavba ve volné krajině
  • třída B/II - krajina uvnitř zastavěného území, popřípadě zástavba uvnitř tohoto území

Zvláštní podmínky v řešeném území:

 • památková rezervace
 • památková zóna
 • lázeňská zóna

Nabídková hodinová sazba projektové kanceláře:

Kč / hod (v hodinové sazbě není obsaženo DPH)

Zobrazit podklad pro tvorbu průměrné hodinové sazby projektové kanceláře

Zobrazit schéma výkonů projektanta regulačního plánu (z podnětu)

Zobrazit schéma výkonů projektanta regulačního plánu (na žádost)

Základní výkonové fáze regulačního plánu:

Zobrazit tabulku výkonových fází regulačního plánu z podnětu zastupitelstva kraje či obce, ... ( viz odst 2 § 62 stavebního zákona)
Zobrazit tabulku výkonových fází regulačního plánu na žádost fyzické nebo právnické osoby (dle odst 3 § 62 stavebního zákona)
Výkonová fáze regulačního plánu z podnětu
(VF RP)
% Počet hodin *a) Cena bez DPH *b)
1VF RP *c) Podnět k pořízení RP v rozsahu dle přílohy č.8 vyhlášky, včetně zadání RP, pokud nebylo součástí ÚPD
2VF RP Doplňující průzkumy a rozbory
3VF RP Návrh RP, účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků jednání
4VF RP *d) Úprava návrhu RP po společném jednání, účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání
5VF RP Úprava návrhu RP po veřejném projednání, vydání RP
Celkem
Výkonová fáze regulačního plánu na žádost
(VF RP)
% Počet hodin *a) Cena bez DPH *b)
1VF RP *c) Doplňující průzkumy a rozbory
2VF RP Žádost o vydání RP v rozsahu dle přílohy č.10 vyhlášky, to znamená včetně upraveného návrhu RP na základě stanovisek dotčených orgánů
3VF RP *d) Účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání
4VF RP Úprava návrhu RP po veřejném projednání, vydání RP
Celkem

*a) Podíly (%) jednotlivých výkonových fází (VF RP) jsou nastaveny podle běžné praxe při zpracování územně plánovací dokumentace. Kalkulačka umožňuje i individuálně nastavit jiný podíl procent jednotlivých výkonových fází, který bude povídat případnému specifickému zadání.
*b) Cena za zpracování územně plánovací dokumentace dle individuální nabídkové hodinové sazby uchazeče.
*c) Zpracovatele RP je vhodné vybrat ještě před přípravou zadání, proto jsou ve VF RP 1 zahrnuty doplňující průzkumy a rozbory, spolupráce na zadání RP (RP z podnětu). V případě, že je zpracovatel RP vybrán až po schváleném zadání RP, zvyšuje se rozsah VF RP 2 odpovídajícím způsobem o doplňující průzkumy a rozbory.
*d) V případě zpracování upraveného návrhu RP pro opakované veřejné projednání stanovuje se hodinová dotace a cena nového upraveného návrhu RP podle hodnoty VF RP 3 (s možností individuální úpravy podle specifických požadavků pořizovatele).

Hodinová dotace nutná pro zpracování územní studie (ÚS) se stanovuje odvozením od hodinových dotací jednotlivých výkonových fází regulačního plánu (RP) – v závislosti na rozsahu a podrobnosti zpracování konkrétní ÚS.

IDENTIFIKACE UCHAZEČE
Název:
Sídlo:
Autorizace:
Kontaktní údaje: