Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

NSZ: Nová definice rodinného domu a aplikace přechodných ustanovení
NSZ (nový stavební zákon)
Lhůta pro vydání závazného stanoviska
závazné stanovisko, správní řád, fikce, lhůta
Soulad žádosti o ÚR s územním plánem vydaným po podání žádosti
územní plán, územní rozhodnutí, stavební úřad, závazné stanovisko
Možnost pozastavení autorizace ve vztahu ke stavebnímu řízení
autorizační razítko, stavební úřad, odpovědnost
K pojmu „charakter území“
územní plán, stavební zákon
K možnosti se v územní studii odchýlit od vyhlášky 501/2006 Sb.
prováděcí vyhlášky, odstupová vzdálenost, územní studie
K průběhu ohlášení stavby
stavební úřad, stavební zákon, lhůta, ochrana před nečinností
K převzetí zakázky
převzetí zakázky, autorská práva, odpovědnost, vnitřní řády
Autorskoprávní ochrana opěrné zdi
autorská práva, licence
Dotaz na povinnosti architekta
studie, standardy výkonů, projektová dokumentace, smlouva o dílo
K otázce postupu v zadávacím řízení na provedení projektu
autorský zákon, veřejná zakázka, autorská práva
K úpravám realizované stavby mateřské školy
autorské dílo, autorský zákon, odměna, vnitřní řády
Truhlářské studio neoprávněně zveřejňuje fotografie bytu
autorské dílo, zveřejnění díla, autorský zákon
Úpravy smlouvy – převzetí odpovědnosti fyzickou osobou
odpovědnost, smlouva o dílo
Problém ve spolupráci se subdodavatelem dokumentace
autorské dílo, autorská práva
K technickému dozoru investora a jeho odpovědnosti
technický dozor investora, odpovědnost
K otázce možnosti zásahu do územního plánu
územní plán, autorské dílo
K pojištění odpovědnosti za újmu
odpovědnost, pojištění
K otázce trvání autorizace architekta v průběhu územního řízení a souvisejících dopadů
územní rozhodnutí, stavební úřad, stavební zákon, autorská práva
K otázce záruky za architektonickou studii
studie, odpovědnost
K otázce autorských práv k realizované krajinářské úpravě
autorská práva, autorské dílo, autorský zákon
Odpovědnost za návrh územního plánu
územní plán, odpovědnost, autorská práva
Regulativy k územnímu plánu
územní plán, regulativy
Odstoupení od smlouvy
odstoupení od smlouvy, odměna, smlouva o dílo
Zvlášť stísněné územní podmínky
územní rozhodnutí, stavební úřad, prováděcí vyhlášky
K požadavkům na úpravy projektové dokumentace
projektová dokumentace, stavební úřad, odpovědnost, statika
Veřejné projednání on-line
veřejné projednávání, územní plán
K formám výkonu povolání autorizovaného architekta
výkon povolání, autorizační zákon
Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka
autorská práva, autorské dílo
Měření výšky okenního parapetu
ČSN, prováděcí vyhlášky
K fikci závazných stanovisek DOSS
fikce, správní řád
K výši odměny za licenci
licence, autorská práva, odměna
K pojmu podzemní podlaží
stavební zákon, ČSN
K povaze autorského díla
autorská práva, autorské dílo
Odpovědnost projektanta
odpovědnost, projektová dokumentace
Ke změně územního rozhodnutí
stavební úřad, územní rozhodnutí
Podmínky užití sousedova pozemku
stavební zákon, odpovědnost
K nastavení vztahů uvnitř projekčního týmu
smlouva o dílo, odpovědnost
K právu změnit realizovanou stavbu
autorská práva, převzetí zakázky
K povinnosti autorizovaného architekta potvrdit praxi
autorizační zkoušky, vnitřní řády
K oprávnění architekta s autorizací A.1 zpracovávat změnu územního plánu
autorizační razítko, územní plán, autorizační zákon
K možnosti uzavřít dodatek nevýhodné smlouvy
veřejná zakázka, odstoupení od smlouvy, odpovědnost, smlouva o dílo
Soulad projektu s technickou normou
ČSN, odpovědnost, projektová dokumentace
Spor s autorizovaným architektem
výkon povolání, vnitřní řády, disciplinární řízení
Může architekt bránit odstranění stavby z titulu svého autorství?
autorská práva
Oprávnění krajinářského architekta
autorizační zákon, oprávnění, odpovědnost
Fikce závazného stanoviska
závazné stanovisko, povolení stavby, stavební úřad, fikce
Je včelín stavbou?
stavební zákon, stavební úřad, povolení stavby