Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Odstoupení od smlouvy
odměna, odstoupení od smlouvy
Zvlášť stísněné územní podmínky
požadavky na využití území, odstupová vzdálenost, zvlášť stísněné podmínky
K problematice licencí ve smlouvách o dílo (listopad 2015)
autorská práva, licence
Náklady disciplinárního řízení (říjen 2014)
disciplinární řízení, náklady řízení
Zamezení šíření honorářového řádu (listopad 2013)
honorářový řád, hospodářská soutěž
Trestněprávní odpovědnost autorizovaných osob (listopad 2013)
výkon povolání, odpovědnost
Co architekt musí označovat razítkem (březen 2007)
výkon povolání, autorizační razítko
Zadavatelé nutí architekty vzdát se autorských práv (březen 2007)
autorská práva, licence, veřejná zakázka
Závaznost vnitřních řádů ČKA (březen 2007)
závaznost, vnitřní řády
Sdělení ČKA stavebním úřadům k prokazování oprávnění k výkonu profese (březen 2007)
výkon povolání, autorizační razítko
Dotazy ke lhůtám ve správním řízení (březen 2007)
lhůta, správní řád
Dotazy k institutu "odpovědného zástupce" podle § 11 živnostenského zákona (březen 2006)
odpovědný zástupce, živnostenský zákon
K oprávnění architekta zpracovávat statický posudek (prosinec 2011)
výkon povolání, statika, rozsah oprávnění
Nové zásady zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021
veřejná zakázka
Změny ve vydávání závazných stanovisek DOSS
závazné stanovisko, lhůta, fikce
K požadavkům na úpravy projektové dokumentace
stavební úřad, statika, projektová dokumentace
Veřejné projednání online
územní plán, veřejné projednávání
Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka
autorská práva, projektová dokumentace, SVJ
K formám výkonu povolání autorizovaného architekta
výkon povolání, autorizační zákon
Provize architekta za použití materiálů
výkon povolání, zprostředkování, provize
K problémům spojeným s rozdělením zadávání veřejné zakázky zapracování PD na více fází
autorská práva, projektová dokumentace, veřejná zakázka
K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem
závazné stanovisko, památková péče
Dotazy týkající se autorských práv a jejich ochrany
autorská práva
Projektování na Slovensku
soutěže, zahraniční architekt