Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Zvlášť stísněné územní podmínky
územní rozhodnutí, stavební úřad, prováděcí vyhlášky
K požadavkům na úpravy projektové dokumentace
projektová dokumentace, stavební úřad, odpovědnost, statika
Veřejné projednání on-line
veřejné projednávání, územní plán
K formám výkonu povolání autorizovaného architekta
výkon povolání, autorizační zákon
Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka
autorská práva, autorské dílo
Měření výšky okenního parapetu
ČSN, prováděcí vyhlášky
K fikci závazných stanovisek DOSS
fikce, správní řád
K výši odměny za licenci
licence, autorská práva, odměna
K pojmu podzemní podlaží
stavební zákon, ČSN
K povaze autorského díla
autorská práva, autorské dílo
Odpovědnost projektanta
odpovědnost, projektová dokumentace
Ke změně územního rozhodnutí
stavební úřad, územní rozhodnutí
Podmínky užití sousedova pozemku
stavební zákon, odpovědnost
K nastavení vztahů uvnitř projekčního týmu
smlouva o dílo, odpovědnost
K právu změnit realizovanou stavbu
autorská práva, převzetí zakázky
K povinnosti autorizovaného architekta potvrdit praxi
autorizační zkoušky, vnitřní řády
K oprávnění architekta s autorizací A.1 zpracovávat změnu územního plánu
autorizační razítko, územní plán, autorizační zákon
K možnosti uzavřít dodatek nevýhodné smlouvy
veřejná zakázka, odstoupení od smlouvy, odpovědnost, smlouva o dílo
Soulad projektu s technickou normou
ČSN, odpovědnost, projektová dokumentace
Spor s autorizovaným architektem
výkon povolání, vnitřní řády, disciplinární řízení
Může architekt bránit odstranění stavby z titulu svého autorství?
autorská práva
Oprávnění krajinářského architekta
autorizační zákon, oprávnění, odpovědnost
Fikce závazného stanoviska
závazné stanovisko, povolení stavby, stavební úřad, fikce
Je včelín stavbou?
stavební zákon, stavební úřad, povolení stavby