Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

NSZ: Nová definice rodinného domu a aplikace přechodných ustanovení
NSZ (nový stavební zákon)
Lhůta pro vydání závazného stanoviska
závazné stanovisko, správní řád, fikce, lhůta
Soulad žádosti o ÚR s územním plánem vydaným po podání žádosti
územní plán, územní rozhodnutí, stavební úřad, závazné stanovisko
Možnost pozastavení autorizace ve vztahu ke stavebnímu řízení
autorizační razítko, stavební úřad, odpovědnost
K pojmu „charakter území“
územní plán, stavební zákon
K možnosti se v územní studii odchýlit od vyhlášky 501/2006 Sb.
prováděcí vyhlášky, odstupová vzdálenost, územní studie
K průběhu ohlášení stavby
stavební úřad, stavební zákon, lhůta, ochrana před nečinností
K převzetí zakázky
převzetí zakázky, autorská práva, odpovědnost, vnitřní řády
Autorskoprávní ochrana opěrné zdi
autorská práva, licence
Dotaz na povinnosti architekta
studie, standardy výkonů, projektová dokumentace, smlouva o dílo
K otázce postupu v zadávacím řízení na provedení projektu
autorský zákon, veřejná zakázka, autorská práva
K úpravám realizované stavby mateřské školy
autorské dílo, autorský zákon, odměna, vnitřní řády
Truhlářské studio neoprávněně zveřejňuje fotografie bytu
autorské dílo, zveřejnění díla, autorský zákon
Úpravy smlouvy – převzetí odpovědnosti fyzickou osobou
odpovědnost, smlouva o dílo
Problém ve spolupráci se subdodavatelem dokumentace
autorské dílo, autorská práva
K technickému dozoru investora a jeho odpovědnosti
technický dozor investora, odpovědnost
K otázce možnosti zásahu do územního plánu
územní plán, autorské dílo
K pojištění odpovědnosti za újmu
odpovědnost, pojištění
K otázce trvání autorizace architekta v průběhu územního řízení a souvisejících dopadů
územní rozhodnutí, stavební úřad, stavební zákon, autorská práva
K otázce záruky za architektonickou studii
studie, odpovědnost
K otázce autorských práv k realizované krajinářské úpravě
autorská práva, autorské dílo, autorský zákon
Odpovědnost za návrh územního plánu
územní plán, odpovědnost, autorská práva
Regulativy k územnímu plánu
územní plán, regulativy
Odstoupení od smlouvy
odstoupení od smlouvy, odměna, smlouva o dílo