• Vyhlašovatel získává množství konkrétních architektonických, urbanistických nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.
  • Výběr nejoptimálnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.
  •  Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.
  • Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji, než jiné způsoby zadání veřejné zakázky. Zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.
  •  Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.
  •  Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce.
  •  Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.
  • Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.
  • Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící.
  • Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese architektů

Proč spolupracovat s architektem - brožura Architect's Council of Europe (ACE)

Zde jsou soutěže, které doporučujeme >>