BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Spolu s Newsletterem ČKA plní roli zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

Periodikum vychází zpravidla  4 × ročně v nákladu 4 600 ks (cca 3 500 ks dostávají členové ČKA, 500 ks míří do oblasti správy a samosprávy a zbytek výtisků je součástí promoakcí ČKA). Vzhledem ke své atraktivní podobě a zajímavému distribučnímu rozpětí Bulletin nabízí prostor i pro reklamu a inzerci. Jste-li firmou, která zvažuje inzerci v našich tiskovinách (kromě Bulletinu vydáváme i Ročenku ČKA a katalog k Přehlídce diplomových prací) či partnerství s Komorou, kontaktovat nás můžete na e-mailu .

Redakce:
PhDr. Markéta Pražanová, šéfredaktorka
Kancelář ČKA

Náklad: 4 600 ks
Registrace: MK ČR E 11062
ISSN: 1804-2006

Další informace na

Od roku 2006 je tento odborný čtvrtletník vydáván na matné křídě s plnobarevným tiskem. Od roku 2013 (Bulletin 02/2013) vychází Bulletin v novém vizuálním stylu. Jeho tvůrcem je Jakub Straka, kterého ČKA vybrala na základě soutěže. Jakub Straka je mladý český grafik tvořící a žijící v Holandsku. Na jaře 2014 spolu se Štěpánem Malovcem, Petrem Knoblochem a Tomášem Brousilem obdržel prestižní ocenění Grafický designér v rámci výročních cen Czech Grand Design za vizuální styl Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Bulletin je zároveň možné na našich stránkách stáhnout i v PDF či prohlížet si jej on-line.

Struktura Bulletinu ČKA:

V rubrice AKTUALITY a SERVIS informace o profesních setkáních, oceněních, odborných seminářích, nově vydaných publikacích, aktuálních výstavách, atd.

Kapitola LEGISLATIVA přináší novinky o nových nebo připravovaných právních předpisech souvisejících s výkonem profese. V rubrice OFICIÁLNÍ INFORMACE informujeme o hospodaření, činnosti orgánů Komory, činnosti pracovních skupin, stanoviscích a zprávách vydaných ČKA v uplynulém období. Zajímá-li vás, co se děje v zahraničí (zprávy z ACE, EFAP, atd.), pak nalistujte rubriku ZE SVĚTA.

Kapitola SOUTĚŽE uveřejňuje výsledky soutěží, a to včetně vybrané dokumentace, dále informace o soutěžích právě probíhajících i připravovaných, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Ústřední TÉMA je pak proměnlivé a reaguje na aktuální problematiku (např. rekapitulace soutěží koncem roku, vzdělávání, aktivismus a participace, městský architekt, Pražské stavební předpisy, apod.). Je doplněno bohatým obrazovým materiálem.

 

Obsah Bulletinu ČKA řídí ve spolupráci se šéfredaktorem pětičlenná redakční rada složená ze zástupců orgánů Komory, sekretáře Komory a externistů – architektů i dalších odborníků z řad teorie a kritiky architektury.

Redakční rada:

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D
Ing. arch. Lucie Chytilová
doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Miroslav Holubec
Ing. arch. Ivan Plicka
Ing. arch. Marie Špačková